top of page

Xbody клиентската карта е абонаментна карта, чрез която се предплащат определен брой тренировки (посещения). В случай на закупуване на такава клиентска карта, независимо от предплатения брой посещения, клиентът има право да се откаже от нея в срок от един месец от закупуването й. В този случай XPump Студио дължи връщане на сумата по заплатената карта. В случай на отказ от абонаментна карта и предявена претенция за възстановяване на сума за платена Xbody клиентска карта в посочения едномесечен срок, сумата, която следва да бъде върната на клиента, се изчислява по следния начин:

  • При платена, но неизползвана Xbody клиентска карта в пълен размер се възстановя цялата сума по картата;

  • При платена, но частично използвана Xbody клиентска карта се възстановява разликата от платената сума, намалена със сбора от използваните посещения, таксувани с цената за единично посещение, която е била към датата на самото посещение, ако такава сума следва да се дължи след направените преизчисления.

  • При резервирана тренировка, която не е отказана в рамките на 12 часа преди началния й час, резервираната тренировка се счита за проведена, като се отнема една тренировка от Xbody клиентската карта на съответния клиент.

bottom of page